سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

معاونت پژوهش و فناوری

اطلاعات فردي:
تاريخ تولد:
محل تولد :
سمت: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه


سوابق تحصيلي:
سوابق مديريتي: شرح وظايف حوزه:
فراهم كردن زمينه لازم براي اجراي طرح هاي پژوهشي توسط اعضاء هيئت علمي ودانشجويان دانشگاه
راه اندازي ، تجهيز و برگزاري كارگاهها و آموزشگاههاي آموزشي و تحقيقاتي
بستر سازي و پيگيري حضور اساتيد و دانشجويان در مجالس علمي و سمينارهاي داخلي و خارجي
راه اندازي و هدايت انجمن هاي علمي ، دانشجويي
هماهنگي و نظارت بر انتشارات واحد
پيگيري و هدايت مراحل مختلف اجراي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد
پيگيري و نظارت بر سيستم هاي اتوماسيون ، شبكه ، اينترنت و فن آوري اطلاعات واحد
پيگيري و نظارت بر دوره هاي كار آموزي و ارتباط با مراكز صنعتي
پيگيري موضوع تدوين برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت واحد و بودجه پژوهشي
تجهيز كتابخانه مركزي واحد و كتابخانه ديجيتال (Digital Library )