سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

دانشکده پرستاری و مامایی

 • گروه پرستاری
 • رزومه اساتید پرستاری
 • آرایش ترمی رشته پرستاری جهت ورودیهای 93 به بعد
 • لاگ بوک
 • برنامه کارآموزی بیمارستان اعصاب وروان استاد محرری ترم پاییز 95ورودی93
 • برنامه کارآموزی بیمارستان اعصاب وروان استاد محرری ترم پاییز 95ورودی94
 • بررنامه کارآموزی بیمارستان قلب الزهرا پاییز91-2
 • بررنامه کارآموزی مرکز قلب پاییز91-2
 • برنامه بیمارستان بهشتی ترم پاییز91-2
 • برنامه بیمارستان بهشتی ترم پاییز92-1
 • برنامه بیمارستان بهشتی ترم پاییز92-2
 • برنامه بیمارستان علی اصغرترم پاییز91-2
 • برنامه بیمارستان علی اصغرترم پاییز92-2
 • برنامه بیمارستان علی اصغرمهر92 وپاییزوزمستان95
 • برنامه کارآموزی بیمارستان مرودشت بهمن 91-پاییز95
 • برنامه کارآموزی بیمارستان مرودشت پاییز وزمستان 95(ورودی بهمن 92)
 • طرح درس تئوری پرستاری
 • طرح درس عملی پرستاری
 • گروه مامایی
 • رزومه اساتید
 • جدول مشخصه دروس راهنمای انتخاب واحد دانشجویان رشته مامایی ورودی مهر 93-92
 • برنامه کار آموزی دانشجویان مامایی
 • سرفصل وآرایش ترمی دانشجویان کارشناسی مامایی 92 به بعد
 • طرح درس کارآموزی
 • طرح دروس اختصاصی
 • دفترچه راهنمای انتخاب واحد دانشجویان پرستاری ومامایی
 •